หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

พักผ่อนบึงบอระเพ็ด

พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงค์

สวนสาธารณะของจังหวัดนครสวรรค์

งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประจำปี

เมืองสี่แคว ต้นกำเนิกแม่น้ำเจ้าพระยา
เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา "
 
 
 
 
 
 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
- การแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 
ด้านการพัฒนาทุนทางสังคม
 
- การสาธารณสุข และประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
- การส่งเสริมวัฒนธรรม และนันทนาการ
 
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดเวทีประชาคม และส่งเสริมการใช้เวที ประชาคมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
- การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
 
- การสร้างสังคมน่าอยู่
 
- การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
         
   
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
     
ส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
     
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้ระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
     
ส่งเสริมศาสนา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
     
การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
         
   
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
 
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
         
   
ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         
   
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
     
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
     
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
     
เสริมการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.056-296-095
เทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร : 056-296-095
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองเบน
จำนวนผู้เข้าชม 1,806,026 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10